Vedtægter

VEDTÆGTER FOR LOKAL FJERKRÆKLUBBEN
under Danmarks Fjerkræavlerforening for Raceavl.

Djurs Racefjerkræ Klub

Den lokale fjerkræklub er en underafdeling under D.F.f.R og skal anerkendes på D.F.f.R.s ordinære repræsentantskabsmøde.

Almindelige betingelser for en lokalklubs anerkendelse er, at der skønnes behov for en sådan, til fremme foreningens formål i den pågældende egnsdel.
For at opnå en sådan anerkendelse kræves: At der ved opstart er mindst 20 aktive medlemmer At klubben på en konstituerende generalforsamling har vedtaget vedtægter, der fremsendes til hovedbestyrelsen med anmodning om anerkendelse.
At disse vedtægter indeholder en bestemmelse om, at alle klubbens aktive medlemmer skal være medlemmer af Danmarks Fjerkræavlerforening for Raceavl.
Kun aktive medlemmer er således valgbare til klubbestyrelser (ungdomsmedlemmer undtagen).
En lokalklubs anerkendelse kan til enhver tid tilbagekaldes af hovedbestyrelsen.
En sådan beslutning skal dog forelægges på DFFR’s ordinære repræsentantskabsmøde.

Lokalklubbernes vedtægter skal indeholde følgende dele for at kunne anerkendes i D.F.f.R.
§ 1.
1). Foreningens navn er: Djurs Racefjerkræ Klub
2). Foreningens hjemsted er Norddjurs kommune.
3). Foreningen er en lokalafdeling af Danmarks Fjerkræavlerforening.

§ 2. Klubbens formål.
1). Med udgangspunkt i aktiviteten og i det forpligtende fællesskab at styrke folkeoplysningen og dermed medlemmernes evne og lyst til at tage ansvar for eget liv og til at deltage aktivt og engageret i samfundslivet.
2). at fremme interessen og glæden for racefjerkræ indenfor klubbens lokalområde.
Til fjerkræ regnes: Høns, dværghøns, ænder, gæs, kalkuner og duer samt alle arter af sirfjerkræ.

§ 3. Fjerkræklubbens medlemmer.
1). Enhver som aktivt vil arbejde for klubbens formål kan optages som medlem. Aktive medlemmer i klubben skal samtidig være gyldigt medlem i Danmarks Fjerkræavlerforening for Raceavl. Passive medlemmer kan optages, men er ikke valgbare og har ikke stemmeret i klubanliggender.
2). Kontingentets størrelse fastsættes på generalforsamlingen. Kontingentet opkræves forud for hvert regnskabsår.
3). Indmeldelse modtages af alle i bestyrelsen. Medlemskabet er først gyldigt, når medlemmet har betalt kontingent. Udmeldelse kan ske ved skriftlig henvendelse til kassereren med virkning fra udgangen af et kvartal/halvår/regnskabsår.
4). Æresmedlemmer af D.F.f.R i den enkelte klub kan udnævnes af en enig klubbestyrelse. (klubben betaler medlemskontingent til D.F.f.R).
5). Udelukkelse af et medlem kan kun ske ved klubbestyrelsens enstemmige beslutning. Udelukkelse/eksklusion af et medlem kan finde sted, såfremt vedkommende i sit forhold til klubben udviser uværdig opførsel, generende opførsel, grov usømmelighed, såfremt vedkommendes opførsel strider mod klubbens vedtægter, eller medlemmet på særlig grov måde har tilsidesat sine medlemspligter.
Når et medlem ved sin opførsel skader klubben omdømme, eller er i kontingentrestance ud over 2 måneder. I sager om udelukkelse/eksklusion har medlemmet krav på, at sagen behandles på førstkommende generalforsamling, og at sagen sættes på dagsordenen som et særligt punkt. En generalforsamlings afgørelse af en udelukkelse/eksklusion kræver samme majoritet som ved ændring af klubbens vedtægter. Et medlem der er udelukket i henhold til generalforsamlingsbeslutning, kan kun optages som medlem ved en ny generalforsamlingsbeslutning, der kræver samme majoritet som foreskrevet til beslutning om udelukkelse.

§ 4. Klubbestyrelsen.
1). Fjerkræklubben ledes af en klubbestyrelse, der består af 3-7 aktive medlemmer.
Formanden vælges hvert år på generalforsamlingen.
Valgene til bestyrelsen gælder for 2 år ad gangen
2). Senest 14 dage efter nyvalg til bestyrelsen afholdes konstituerende møde, hvor bestyrelsen af og blandt sine medlemmer vælger næstformand, kasserer og sekretær. Alle tillidsposter gælder frem til næste generalforsamling.
3). Der vælges endvidere hvert år 2 revisorer, samt 2 bestyrelsessuppleanter og en revisorsuppleant.
4). Formanden sammenkalder til møde i klubbestyrelsen ved skriftlig henvendelse og med mindst 8 dages varsel. Der afholdes møde så ofte det findes fornødent, eller når over halvdelen af bestyrelsen skriftlig fremsender ønske derom. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når over halvdelen af medlemmerne er mødt. Formanden leder forhandlingerne og varetager klubbens almindelige interesser. I formandens fravær træder næstformanden i funktion som formand.
5). Sekretæren fører forhandlingsprotokol over beslutninger på bestyrelsesmøder og generalforsamlinger.

§ 5 Økonomi, regnskab og revision
1). Klubbens regnskabsår følger kalenderåret.
2). Bestyrelsen er ansvarlig overfor generalforsamlingen for budget samt regnskab.
3). Klubbens kasserer fører regnskabet og klubbens medlemsregister samt aflægger årsregnskabet på den ordinære generalforsamling. Regnskabet revideres inden generalforsamlingen af de på generalforsamlingen valgte revisorer. Antegninger fra revisorerne skal omgående meddeles formanden, der derefter snarest forelægger dette for den øvrige bestyrelse.

§ 6. Generalforsamling
1). Generalforsamlingen er klubbens højeste myndighed.
2). Ordinær generalforsamling afholdes inden udgangen af februar måned og skal indvarsles med mindst 14 dage i medlemsbladet RACEFJERKRÆ eller ved skriftlig henvendelse til alle medlemmer.
3). Møde- og stemmeberettigede på generalforsamlingen er alle medlemmer, der senest ugedagen forinden har betalt forfaldent kontingent. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt. Kun aktive medlemmer er valgbare.
4). Dagsorden for klubbens ordinære generalforsamling skal indeholde følgende punkter:
1. Valg af dirigent og stemmetællere.
2. Formandens beretning
3. Det reviderede regnskab fremlægges.
4.a. Indkomne forslag vedrørende klubben.
b. Indkomne forslag til D.F.f.R’s repræsentantskabsmøde.
(forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være fremsendt senest 8 dage før til formanden).
5. Arbejdsplan for kommende år
6. Valg af Formand
Valg til bestyrelse.
Valg af 2 bestyrelsessuppl., 2 revisorer og 1 revisorsuppl.
Valg af klubrepræsentant til D.F.f.R’s repræsentantskabsmøde. Indstilling af medlemmer til udvalg i D.F.f.R (ulige år).
7. Eventuelt.
5). Generalforsamlingen kan, når den er lovlig indvarslet, træffe beslutninger i alle klubbens forhold. Ændring af klubbens vedtægter kan kun finde sted på en ordinær generalforsamling og da kun med 2/3 stemmers flertal.
6). Afstemning på generalforsamlingen sker ved håndsoprækning eller skriftlig, når mindst 1 af de mødte stemmeberettigede ønsker det.
7). Formanden kan indvarsle til ekstraordinær generalforsamling, og er pligtig dertil, når et flertal af bestyrelsen eller mindst 1/3 af medlemmerne anmoder derom, skriftligt med angivelse af dagsorden. Anmodningen afleveres til formanden.
Generalforsamlingen skal afholdes inden 1 mdr. efter at anmodningen er fremsat.
8). Medlemmer af D.F.f.R’s hovedbestyrelse har ret til at overvære klubbens møder og generalforsamlinger og kan deltage i disse forhandlinger, dog uden stemmeret.

§ 7. Tegningsregler og hæftelse
1). Foreningen tegnes udadtil ved underskrift af formanden og mindst et yderligere bestyrelsesmedlem i forening.
Ved optagelse af lån og ved salg/ pantsætning af fast ejendom tegnes foreningen af den samlede bestyrelse.
2). Der påhviler ikke foreningens medlemmer eller bestyrelse nogen personlig hæftelse for de forpligtelser, der påhviler foreningen.

§ 8. Opløsning
1). Fjerkræklubbens opløsning kan kun finde sted på en særlig i den anledning indkaldt ekstraordinær generalforsamling og når det skriftligt er meddelt medlemmerne dagsordenen for den ekstraordinære generalforsamling.
Mindst 2/3 af de fremmødte medlemmer skal stemme for opløsning af klubben. Fjerkræklubbens materialer og evt. pokaler deponeres ved D.F.f.R. for evt. senere at komme en genopstartet lokalklub til nytte.
Fjerkræklubbens midler anvendes i overensstemmelse med de i § 2 fastsatte formål eller deponeres ved D.F.f.R. Beslutning om den konkrete anvendelse af formuen træffes af den opløsende generalforsamling. D.F.f.R. kan efter 5 år vedtage at anvende midlerne til fremme for racefjerkræsagen i sin helhed eller andre almennyttige formål. Eventuelle yderlige tilføjelser og ønsker kan gøres til vedtægterne, der hvor det skønnes nødvendigt. For eksisterende fjerkræklubber skal vedtægtsændringer og fravigelser meddeles D.F.f.R. senest 14 dage efter vedtagelse på generalforsamlingen.

Hent vedtægter til udskrivning